• kola3.jpg
  • kola2.jpg
  • kola1.jpg

Koło przyrodnicze

Koło przyrodnicze-zajęcia w terenie

Celem ogólnym programu koła jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów klas IV-VI poprzez zrozumienie zjawisk i przemian zachodzących w przyrodzie, rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji i pomiarów, właściwego interpretowania zjawisk przyrodniczych oraz kształtowanie ś

wiadomości ekologicznej.

 Treści poznawcze realizowane są w cyklach tematycznych, które obejmują m.in.:

• Zasady zakładania i właściwej pielęgnacji hodowli roślinnych i zwierzęcych w szkole i w domu.

Konkurs szkolny "Sprzątaj Świat..."

• Ciekawe doświadczenia (eksperymenty) w pracowni przyrodniczej i w terenie.

• Posługiwanie się przyrządami badawczymi.

• Edukacja prozdrowotna:

- zasady prawidłowego odżywiania i higieny,

- sport a zdrowie,

- niebezpieczeństwa zagrażające zdrowiu i życiu człowieka.

• Edukacja ekologiczna – ochrona środowiska naturalnego:

Koło przyrodnicze

- zanieczyszczenia środowiska i związane z nimi zagrożenia oraz ich skutki(„kwaśne deszcze”, „efekt cieplarniany”, „dziura ozonowa”, „dzikie wysypiska”),

- hałas i sposoby walki z nim,

- pojęcie recyklingu i rekultywacji,

- styl życia a wyczerpywanie się zasobów naturalnych.

• Tematyka regionalna:

- flora i fauna,

Koło przyrodnicze-zajęcia w terenie

- cechy krajobrazu regionu,

- rezerwaty przyrody i Świętokrzyski Park Narodowy i ich znaczenie w ochronie przyrody,

- zabytki przyrody ożywionej i nieożywionej.

• Przyroda świata: 

- przegląd flory i fauny niektórych regionów na świecie,

- poznawanie lądów i oceanów,

- różnorodność krajobrazów na świecie,

Centrum Nauki Leonardo da Vinci

- przegląd filmów, atlasów, albumów prezentujących różnorodność przyrodniczą na świecie.

• Przygotowania do konkursu przyrodniczego „Świetlik”.

  

MENU

Free Joomla! template by Age Themes