• glowna5.jpg
  • glowna3.jpg
  • glowna6.jpg
  • glowna1.jpg
  • glowna4.jpg
  • glowna2.jpg

Dołącz do nas

Rekrutacja do ISP na rok szk. 2017/18

 

Regulamin przyjęcia do oddziału przedszkolnego
(3 – 4 latki pracującego metodą Marii Montessori),
oddziału przedszkolnego „0” (z elementami pedagogiki M. Montessori)
I Społecznego Przedszkola im. M. Reja w Kielcach 2017/2018

 

1. W terminie do 08.03.2017 r. rodzice/opiekunowie, którzy chcą, aby ich dziecko uczęszczało do I Społecznego Przedszkola (oddział 3-4 latków, oddział „0” -artystyczny i oddział „0” - dwujęzyczny) powinni złożyć w sekretariacie szkoły dokumenty rekrutacyjne (dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły od pon. do pt. w godz. 7.30-16.30 lub ze strony internetowej szkoły: www.spoleczna.edu.pl).
2. Przyjęcia do oddziałów przedszkolnych 3-4 latki, oddziałów „0” odbędą się 11.03.2017r. oraz 18.03.2017r. na podstawie rozmowy dziecka i rodziców z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, a w przypadku dzieci starających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego również z nauczycielem języka angielskiego.
3. Dzieci uczęszczające do I Społecznego Przedszkola im. M. Reja w Kielcach przystępują również do rozmów z nauczycielami i mają pierwszeństwo przyjęcia.
4. Pierwszeństwo przyjęcia do oddziału „0” – dwujęzycznego będą miały dzieci które:
- uzyskają maksymalną liczbę punktów w wyniku rozmowy z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej,
- uzyskają maksymalną liczbę punktów w wyniku rozmowy z nauczycielem języka angielskiego,
- uczyły się języka angielskiego w przedszkolu,
- pochodzą z rodzin dwujęzycznych (jedno z rodziców mówi w języku angielskim),
- przez dłuższy czas mieszkały poza granicami kraju i posługiwały się językiem angielskim na co dzień.
5. Opłata za rozmowę kwalifikacyjna wynosi 50zł i należy ją uregulować w sekretariacie szkoły w dniu rozmowy.
6. Na podstawie uzyskanych wyników komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu wyłoni dzieci przyjęte do wyżej wymienionych oddziałów.
7. Wyniki naboru zostaną udostępnione na stronie internetowej www.spoleczna.edu.pl w dniu 31.03.2017r. po godz.12.00.
8. W dniach od 10.04.2017r. do 21.04.2017r. do godz. 16.00. rodzice proszeni są o dopełnienie wszystkich formalności (dostarczenie brakujących dokumentów, podpisanie umowy). Niespełnienie ww. formalności będzie oznaczało rezygnację z kształcenia dziecka w I Społecznym Przedszkolu im. M. Reja w Kielcach i stwarza szansę przyjęcia innego kandydata z listy oczekujących.
9. Wpisowe do oddziałów przedszkolnego 3-4 latki oraz „0” wynosi 200zl (uiszczają je tylko rodzice dzieci przyjętych do ISP).

 


Dokumenty rekrutacyjne:

1) I Społeczne Przedszkole im. Mikołaja Reja w Kielcach - oddział 3-4 latki

2) I Społeczne Przedszkole im. Mikołaja Reja w Kielcach - oddział przedszkolny "0"

*Do danych o uczniu prosimy dołączyć ksero aktu urodzenia ucznia

 

Rekrutacja do klasy pierwszej I SSP na rok szk. 2017/18

 

Regulamin przyjęcia do klasy I

I Społecznej Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Kielcach 2017/2018

 

1. W terminie do 08.03.2017 r. rodzice/opiekunowie, którzy chcą, aby ich dziecko uczęszczało do I Społecznej Szkoły Podstawowej powinni złożyć w sekretariacie szkoły dokumenty rekrutacyjne (dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły od pon. do pt. w godz. 7.30-16.30 lub ze strony internetowej szkoły: www.spoleczna.edu.pl).
2. Przyjęcia do I klasy ISSP (artystycznej, dwujęzycznej) odbędą się 11.03.2017r. oraz 18.03.2017r. na podstawie rozmowy dziecka i rodziców z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, a w przypadku dzieci starających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego również z nauczycielem języka angielskiego.
3. Pierwszeństwo przyjęcia do klasy I dwujęzycznej będą miały dzieci które:
- uzyskają maksymalną liczbę punktów w wyniku rozmowy z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej,
- uzyskają maksymalną liczbę punktów w wyniku rozmowy z nauczycielem języka angielskiego,
- uczyły się języka angielskiego w przedszkolu,
- pochodzą z rodzin dwujęzycznych (jedno z rodziców mówi w języku angielskim),
- przez dłuższy czas mieszkały poza granicami kraju i posługiwały się językiem angielskim na co dzień.
4. Opłata za rozmowę kwalifikacyjna wynosi 50zł i należy ją uregulować w sekretariacie szkoły w dniu rozmowy.
5. Na podstawie uzyskanych wyników komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu wyłoni dzieci przyjęte do wyżej wymienionych klas.
6. Wyniki naboru zostaną udostępnione na stronie internetowej www.spoleczna.edu.pl w dniu 31.03.2017r. po godz.12.00.
7. W dniach od 10.04.2017r. do 21.04.2017r. do godz. 16.00. rodzice proszeni są o dopełnienie wszystkich formalności (dostarczenie brakujących dokumentów, podpisanie umowy). Niespełnienie ww. formalności będzie oznaczało rezygnację z kształcenia dziecka w I Społecznej Szkole Podstawowej im. M. Reja w Kielcach i stwarza szansę przyjęcia innego kandydata z listy oczekujących.


Dokumenty rekrutacyjne:

*Do danych o uczniu prosimy dołączyć ksero aktu urodzenia ucznia

 

Rekrutacja do klasy siódmej I SSP na rok szk. 2017/18

Regulamin przyjęcia do VII klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Reja w Kielcach 2017/2018

1. Termin składania podań o przyjęcie ucznia do VII klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Kielcach mija 24 maja 2017 r.
2. Zainteresowani rodzice powinni złożyć w sekretariacie szkoły stosowne dokumenty tj.:
     - podanie o przyjęcie ucznia do szkoły,
     - ankieta,
     - wykaz ocen z I semestru kl. VI potwierdzony przez szkołę,
     - ksero świadectwa ukończenia klasy V,
     - dyplomy.
3. W roku szkolnym 2017/2018 przewidujemy utworzenie klasy VII z rozszerzonym programem nauczania matematyki i chemii. Ilość tworzonych klas uzależniona będzie od zainteresowania absolwentów klas szóstych szkoły podstawowej.
W I Społecznej Szkole Podstawowej im. M. Reja w Kielcach na wszystkich przedmiotach realizowana będzie obowiązkowa podstawa programowa zgodnie z wymaganiami MEN, a_przedmioty ścisłe: matematyka i chemia w formie rozszerzonej, tj. na podstawie autorskich programów nauczania. W naszej szkole we wszystkich klasach obowiązuje rozszerzony program nauczania języka angielskiego i języka niemieckiego (oferujemy różne poziomy nauczania języków - dostosowane do umiejętności uczniów, gwarantujemy wysoką efektywność nauczania).
4. Uczeń, który jest laureatem wojewódzkiego konkursu przedmiotowego (humanistycznego, matematyczno-przyrodniczego lub konkursu języka angielskiego) zostaje przyjęty do szkoły bez przystąpienia do konkursu świadectw.
5. Dodatkowe punkty kandydat może uzyskać na podstawie zaświadczeń, nagród zdobytych w konkursach i udokumentowanej działalności na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego.
6. Uczniowie, którzy nie spełnili wymagań określonych w pkt. 4 ubiegają się o przyjęcie do szkoły na podstawie dostarczonych dokumentów. Pod uwagę będą brane wyniki uzyskane na świadectwie z klasy V oraz oceny śródroczne z klasy VI z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, historia, przyroda, j. angielski /j. niemiecki oraz oceny z zachowania wg następujących zasad:
a) Oceny z przedmiotów
     - celujący - 10 pkt.
     - bardzo dobry - 8 pkt.
     - dobry - 5 pkt.
     - dostateczny - 3 pkt.
     - dopuszczający - 2 pkt.
b) Oceny z zachowania
     - wzorowe - 10 pkt.
     - bardzo dobre - 8 pkt.
     - dobre - 5 pkt.
     - poprawne - 3 pkt.
     - nieodpowiednie - 1 pkt.
     - naganne - 0 pkt.
c) Finaliści konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty - 10 pkt.
d) Laureaci konkursów polonistycznych, matematycznych, językowych, artystycznych i sportowych (innych niż wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty) - 5 pkt (miejski) - 10 pkt (wojewódzki).
e) Osoby, które uzyskały wynik bardzo dobry w konkursie „Kangur Matematyczny” - 10 pkt.
f) Laureaci Kieleckich Igrzysk Matematycznych dla Szkół Podstawowych - 5-10 pkt.
g) Uczniowie posiadający certyfikat z języka niemieckiego lub angielskiego - 10 pkt.
h) Uczniowie posiadający udokumentowaną działalność na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego – 5 pkt.
7. Komisja rekrutacyjna na podstawie uzyskanych wyników wyłania uczniów przyjętych do VII klasy I Społecznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Kielcach.
8. Ogłoszenie wyników nastąpi 31.05.2017 r. o godz. 15.00. Lista kodów osób przyjętych zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.spoleczna.edu.pl
9. Do 23.06.2017 r. (do godz.15.30) rodzice proszeni są o dostarczenie świadectwa ukończenia klasy VI szkoły podstawowej przez dziecko. Niespełnienie ww. będzie oznaczało rezygnację z kształcenia w VII klasie I Społecznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Kielcach, co stworzy szansę przyjęcia innego kandydata z listy oczekujących.
Szczegółowych informacji na temat pracy Szkoły udziela pracownik sekretariatu adres: Kielce, ul. Wesoła 52, tel. 41 343-39-53, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w godz. od 8.00 do 15.30.


Dokumenty rekrutacyjne:

*Do danych o uczniu prosimy dołączyć ksero aktu urodzenia ucznia

Rekrutacja uzupełniająca na rok szk. 2017/18

 
Szanowni Państwo
 
Informujemy, że w klasach II, III, V, VI szkoły podstawowej oraz w III klasie gimnazjum posiadamy ostanie wolne miejsca. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
z sekretariatem I Społecznej Szkoły Podstawowej przy al. IX Wieków Kielc 15,  tel. 41 361 33 55.
 
 

Dokumenty rekrutacyjne:

*Do danych o uczniu prosimy dałączyć ksero aktu urodzenia ucznia

 

MENU

Free Joomla! template by Age Themes